Physioteam Boppstrasse
Boppstrasse 20-24
55118 Mainz
Tel.: 06131-619866
Fax: 06131-619867
mail@physioteam-
boppstrasse.de